Statlig sektor

Capgemini Consulting har över 20 års erfarenhet från uppdrag vi genomfört tillsammans med myndigheter och departement. Vi har skapat oss god kännedom om kulturen, arbetssättet, processen för beslutsfattande och de förutsättningar under vilka den statliga sektorn bedrivs.

Genom vår närvaro på och kontinuerliga dialog med departement och myndigheter, både i Sverige och i utlandet, har vi en god förståelse för de utmaningar som den statliga verksamheten står inför. Vi förstår problematiken och arbetar tillsammans med våra kunder för att hitta den bästa lösningen. Med ett gemensamt projektteam kan vi ta fram en lösning som är anpassad efter kundens specifika verksamhet.

Capgemini Consulting har en bred portfölj av genomförda projekt och erfarenheter från den statliga sektorn. Vi täcker både kärnverksamheten och stödfunktionerna. Vi arbetar med ägarfrågor, strategiska frågor och utveckling av den operativa verksamheten. Några exempel på genomförda projekt under de senaste åren:

  • Analys och utveckling av departementets myndighetsstyrning
  • Verksamhetsutveckling i form av ny strategisk styrning och myndighetsorganisation
  • Översyn och införande av ett nytt arbetssätt (Lean)
  • Utveckling av inköps- och upphandlingsverksamheten
  • Kompetens- och resursplanering
  • Översyn av kulturen och förslag tilll åtgärder
  • Granskning av större IT-program, förslag till ny IT-styrning
  • Vidareutveckling av tertialredovisningen
  • Prövning av försäljning av verksamhet
  • Bistod vid nybildandet ev e-legitimationsnämnden